ต้อนรับเปิดเทอม

โรงเรียนเริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนสำหรับเทอมนี้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งยังเป็นการเรียนการสอนทางออนไลน์จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากกระทรวงศึกษาธิการ