ค่าธรรมเนียมการศึกษา

โรงเรียนจัดการเรียนการสอน 3 เทอมต่อปีการศึกษา เทอมที่ 1 เริ่มวันที่ 1 กันยายน ถึงสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม เทอมที่ 2 เริ่มวันที่ 2 มกราคม ถึงสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน เทอมที่ 3 เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 19,000 บาท / เทอม (รวมอาหารและอุปกรณ์การเรียน) ระดับชั้นประถมศึกษา 32,500 บาท / เทอม

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าหนังสือ 6,500 บาท / ปีการศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ระดับชั้นอนุบาล 1,750 บาท / ระดับประถม 1,850 บาท) ค่าอาหารกลางวัน 2,460 บาท / เทอมการศึกษา