ความเป็นมา

อำเภอเชียงคำเป็นอำเภอเล็กๆ ในจังหวัดพะเยา มีพื้นที่ติดกับอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อำเภอจุนและอำเภอปง จังหวัดพะเยา และมีพรมแดนติดกับแขวงไชยบุรี ประเทศลาว การที่เป็นเมืองเล็ก แน่นอนว่าโอกาศต่างๆ นั้นย่อมมีน้อยกว่าเมืองใหญ่ ปัญหาสำคัญที่ประเทศไทยกำลังเผชิญคือปัญหาคุณภาพการศึกษา ระบบการศึกษาที่เน้นการท่องจำ ขาดทักษะการแก้ปัญหาซึ่งเป็นทักษะสำคัญหนึ่งสำหรับศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้แล้ว ประเทศไทยเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน (Asean Community) ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิก ประชากรไทยจะไม่ได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดแรงงานหากขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยยังไม่ดี

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนนานาชาติอังกฤษ ไทย ณ เชียงคำ-พะเยา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ (นานาชาติ) จึงได้กำเนิดขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อบริการการศึกษาที่ดี ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน โดยโรงเรียนใช้หลักสูตรประเทศอังกฤษในการเรียนการสอน นอกจากนี้แล้ว โรงเรียนยังนำคณิตศาสตร์ของประเทศสิงค์โปร์มาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งคณิตศาสตร์ของประเทศสิงค์โปร์ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นหลักสูตรหนึ่งที่ดีที่สุดในโลก เป้าหมายของโรงเรียนคือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง สร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ จำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกินห้องละ 10 คน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มที่ ครูผู้สอนสามารถเน้นคุณภาพการสอนได้อย่างดี สำหรับเด็กเล็กและเด็กประถมต้น โรงเรียนไม่เน้นให้นักเรียนมีการบ้าน เพราะโรงเรียนได้สอนเนื้อหาสาระอย่างเต็มที่ให้กับนักเรียน และนักเรียนได้เรียนเต็มที่ในโรงเรียนแล้ว ดังนั้น นักเรียนควรใช้เวลาที่มีคุณค่าและอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวของตนหลังเลิกเรียน